CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: KultúrVáros

2003. október 20., hétfő 22:34


Dr. Tarr György: Élet és egészség, orvos és beteg, jog és erkölcs, az emberi méltóság fogalom szférájában

Dr. Tarr György

 ÉLET ÉS EGÉSZSÉG, ORVOS ÉS BETEG, JOG ÉS ERKÖLCS, AZ EMBERI MÉLTÓSÁG FOGALOM SZFÉRÁJÁBAN
(Az orvoslási jog vázlata)

Püski, Budapest 2003, 256 lap

 Mind az orvosi, mind a jogászok körében a hosszú idők óta várt, de szakmai berkekben bizonyos személyek gáncsoskodása miatt csak most, de végülis és végre megjelent az orvoslási jog egész rendszerének feldolgozását s annak összefüggéseit tárgyaló szakmunka, amely európai szinten  az első összefoglaló mű, mely méltán váltotta ki mind a jogászok, mind az orvosok nagy érdeklődését.  A mű szerzője: Dr. Tarr György, a volt átvilágító bíró.

   Professzor Dr. Purgberger Tamás, az Állam- és Jogtudomány akadémiai doktora a  könyv előszavában hangsúlyozza, hogy: ,,A szerző az idetartozó valamennyi jogintézmény tárgyalása során egzakt fogalom-meghatározást ad és megvizsgálja a jogintézmény kialakulásának orvostudományi és orvosetikai gyökereit, valamint a szabályozás célkitűzését, a normaalkotással elérni kívánt joghatásokat. Külön érdeme a könyvnek, hogy az orvosjog egészségügyi s orvostudományi hátterét meglepő medicinai, orvostudományi alap ismeretek bemutatásával alapozza meg és így a jogi kérdések taglalása, az adott jogintézmény bemutatása nem légüres térben történik meg. A jogi szabályozást determináló vagy csak motiváló egészségügyi-, orvostudományi és világnézeti-filozófiai irányzatokat objektíven ismerteti és mindezeket nemcsak a szűk "orvosjog" vonatkozásában teszi, hanem az orvosjog valamennyi kérdését összefüggésbe állítja a jogrendszer egészével, az emberi alapjogokkal, az alkotmányjoggal, a közigazgatási joggal, a polgári jog valamennyi intézményével, a büntetőjogi kihatásokkal és a szociális joggal egyaránt. Az is pozitívuma a könyvnek, hogy az orvosjog valamennyi intézményét a szociológia vetületében is vizsgálja, a psziché és az értelem megbetegedésével, valamint gyógyításával kapcsolatos kérdéseket pedig a pszichiátria és a pszichológia fényében is."

   Az orvosi műhibákkal összefüggő kártérítési problémákat az orvosi tevékenység, a gyógyítás, az egészségügy különböző területeit vizsgálva, megalapozott polgári jogi ismeretekkel vizsgálja valamint rávilágít a szerződésszegés és deliktuális felelősségi elemek arányára. Ezen összefüggés értelmében a szerző igen alaposan elemzi az orvos és a beteg egymás közötti jogviszonyát, rámutat az esetleges visszaélési lehetőségekre, a beteg kiszolgáltatottságára s ezen a téren  összefüggésbe hozza az orvosi-, egészségügyi jogot a büntetőjoggal.

   A szerző korrekt módon ismerteti az adott orvosjogi kérdésekkel, intézményekkel összefüggő filozófiai és világnézeti irányzatokat s a velük összefüggő jogelméleti felfogásokat.

   A fent említett professzor többek között az alábbi módon vélekedik a könyvről:
,,...természetes tőle, aki egy felekezeti egyetemen tanít, és hogy műve olvasói elsősorban e felekezeti egyetem joghallgatóit fogja át, a fenntartó egyház filozófiai irányzatának megfelelően foglal állást. Nem tartom magamat illetékesnek, hogy e kérdéskörben állást foglaljak, azt azonban meg kell jegyeznem, hogy a szerző a saját teista álláspontját a katolikus vallás nézeteivel egyezően úgy fejti ki, amely nem "ex catedra" kijelentéseket tartalmaz dogmatikus módon, hanem álláspont-megalapozású érvelési mód jellemzi és így az ellentétes véleményen lévőt is meghallgatásra, sőt elgondolkodásra készteti. A Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán éppen ezért nemcsak a normál hallgatók számára érzem jó tankönyvnek, hanem olyannak is, amely alkalmas magas színvonala folytán az ott folyó doktoranduszképzésre is. […]
   […] A […] könyv, amely igen szerteágazó jogterület alapos összegezését és bemutatását, valamint problámáinak ismertetését jelenti, az orvosjogot az egész rendszerére kiterjedően átfogóan mutatja be. Ennél fogva hiánypótló mű nemcsak tudományos monográfiaként, hanem tankönyvként és a dotorandusképzés szempontjából is. Utóbbit tekintve hasznos lehet nem teista beállítottságú doktorjelölt képzésénél is látókörbővítés okán."

    Egy évekig tartó kutatás eredménye ez a könyv: tartalmazza a szerzőnek az egyes egyetemeken, főiskolákon tartott előadásainak az anyagát s monografikus igényességgel dolgozza fel az egész orvosi jogi témakört. Részletesen tárgyalja az orvoslás és az orvosi jog történetét, kapcsolatát az erkölccsel,  a szokásjoggal, a tételes jog más jogágaival. Összefoglalja  rendkívüli pontossággal a jelenkori orvosi jog aktuális kérdéseit, mint az abortusz, eutanázia, szerv-és szövetátültetések, génsebészet, stb. témaköreit. S mindezekre egy jogi problémarajz határain túlmutatva konkrét megoldásokat javasol.

Forrás: Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda/Osservatorio Letterario - Ferrara: www.osservatorioletterario.net
A teljes írás itt olvasható:   http://digilander.libero.it/rivistaletteraria/orvosjog.htm